KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO
KUMROVŠKA CESTA 5
8259 BIZELJSKO

Datum: 29.10.2010

ZADEVA: Zapisnik seje sveta KS Bizeljsko z dne 28.10.2010 ob 18.00 uri v razstavnem  prostoru KS Bizeljsko 

PRISOTNI ČLANI SVETA KS: Franc Kelher, Janko Kržan, Peter Gregl, Anton Medved, Roman Šepetavc, Mirica Rajterič, Jožica Obradovič, Milan Zalokar, Andrej Pavlin, Jože Malus, Miran Veršec

PRISOTNI VABLJENI:
Janez Kostanjšek – občinski  svetnik,
Silva Šekoranja – tajnica KS
Tomaž Škof – bivši svetnik KS

DNEVNI RED:
1. Poročilo o izidu volitev v svet KS Bizeljsko – poročilo v prilogi.
2. Konstituiranje sveta (izvolitev predsednika in podpredsednika).
3. Razno.

G. Kelher uvodoma pozdravi prisotne in pove, da je današnja seja sklicana z namenom konstituiranja novega krajevnega sveta. Zahvalil se je članom prejšnjega sveta za plodno sodelovanje. Prav tako se je zahvalil tajnici KS Bizeljsko za dobro sodelovanje in povezovanje med svetom KS in krajani. Predlaga v potrditev predlagani dnevni red.

Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb in je potrjen z 11 glasovi ZA.

K 1. točki dnevnega reda:
Poročilo o izidu volitev v svet KS je bilo članom sveta posredovano v pisni obliki in je sestavni del zapisnika.
G. Kelher predlaga članom sveta, da tudi novi svet dela složno v interesu kraja. Prav tako predlaga skupno sodelovanje z občinskim svetnikom g. Janezom Kostanjškom za dobro kraja.
G. Janko Kržan pove, da ljudje žal ne gredo na volitve, kar jasno kažejo sedanji rezultati volitev. Veliko je bilo kandidatov za občinski svet na večih listah in so se glasovi razbili, kar je slabo za kraj. Če bi bili bolj enotni, bi lahko dobili več občinskih svetnikov.
Ga. Jožica Obradovič izpostavi problem letošnjih volitev. Glasovnice za občinski svet so bile nejasne, preferenčni glasovi so se dajali po številkah in niso bili na glasovnicah navedeni kandidati. Predlaga, da se volilno komisijo v Brežicah obvesti, da se za naslednje volitve uporabi stari sistem, morda le na večjem formatu papirja.

K 2. točki dnevnega reda:
Konstituiranje sveta KS Bizeljsko:
Franc Kelhar pozove svetnike, da posredujejo svoje predloge:

G. Peter Gregl predlaga za predsednika Franca Kelherja in za podpredsednika Janka Kržana z naslednjo obrazložitvijo: oblast na občini Brežice je SDS, g. Kelher je član SDS in je izvoljen kot občinski in krajevni svetnik, torej je smiselno, da je predsednik sveta, vendar v primeru, da stvari, ki jih je nujno v kraju rešit ne bo uspel pozitivno rešit se ga lahko zamenja. Glede na število glasov v prvi volilni enoti Bizeljsko je smiselno, da podpredsedniško mesto pripada izvoljenemu članu sveta iz te enote – predlaga g. Kržana.

Ga. Jožica Obradovič predlaga za predsednika Franca Kelherja in za podpredsednico Mirico Rajterič z naslednjo obrazložitvijo: Kelher je izpeljal z dobrim sodelovanje z občino več projektov in bo tudi v navezi z županom lahko uspešen še naprej, za podpredsednico pa bi bila zelo primerna ga. Mirica Rajterič. S tem se zagotavlja tudi ženska kvota.

G. Janko Kržan pove, da imamo nocoj tri možnosti in sicer:
– izvoliti starega – novega predsednika.
– da se z izvolitvijo počaka do konstituiranja novega občinskega sveta.
– da se izvoli novi predsednik.V tem trenutku je najbolj smiselno, da se izvoli iz vrst SDS-a. Obenem predlaga, da se že začeti projekti , ki so v teku morajo nadaljevati, prav tako je predsednik sveta dolžan zahtevati Odlok o krajevnih skupnostih, ki bo točno določal položaj tajnika v KS Bizeljsko. Člane sveta seznani, da je bil v mesecu decembru 2009 skupen sestanek z županom Občine Brežice, na katerem je bila dana obljuba župana, da bo KS dobila kvaliteten odlok. Apelira na občinska svetnika, da izpostavita kanalizacijo Bizeljsko, ki je projekt, h kateremu je nujno pristopiti. O odloku kljub večkratnim urgencam do sedaj še ni sledu. Predlaga, da se zadolži predsednika za takojšnje reševanje nastale situacije s tajniki, da ne bo prepozno. Glede podpredsedniškega mesta pove, da je pravilno, da to mesto dobi osrednja volilna enota Bizeljsko in predlaga, da je to lahko tudi Peter Gregl.

G. Milan Zalokar meni, da je prav, da potrdimo g. Kelher Franca za predsednika.

Volitve so bile javne in sicer:
Svet z 11 glasovi ZA potrdi Franc Kelherja za predsednika.
Za podpredsednika svet z 10 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM (g. Andrej Pavlin) potrdi Janka Kržana.Za podpredsednico svet z 11 glasovi ZA potrdi Mirico Rajterič.

K 3. točki dnevnega reda:
Razno:
– G. Peter Gregl izpostavi nerealiziran odlok o KS in postavlja zahtevo po takojšnji rešitvi. Zadevo mora rešit g. Kelher sicer pa je za reševanje zadeve že imel leto dni. V kolikor g. Kelher zadeve ne reši v korist KS bo verodostojnost predsednika vprašljiva in se bo o tem razpravljalo na seji sveta.

– G. Kelher predlaga svetnikom, da do naslednje seje razmislijo, kaj je potrebno spremenit, da bo svet lahko delal čimbolj enotno. V nadaljevanju pove, da sta utici AP Orešje v končni fazi , prav tako so izvedene plombe na cestiščih.

– Predsednik člane sveta seznani, da je 11.11.2010 krajevni praznik. Svetniki soglašajo, da se istega dne ob 16.00 uri izvede kratek kulturni program s polaganjem šopka pri spomeniku pred Zadružnim domom Bizeljsko. Po gospodinjstvih se pošljejo vabila.

– Predsednik izpostavi pluženje javnih poti. Svet sprejme sklep, da v primeru snega do naslednje seje izvedemo zimsko službo po starih pogodbah. Na naslednji seji bomo skupno določili parametre za km ali uro pluženja.

– G. Janko Kržan predlaga sprejem pravilnika o izvajanju  zimske službe.

– Ga. Jožica Obradovič izpostavi gramoziranje in modernizacijo platoja pred pošto. Predlaga, da se pripelje vsaj en kamion gramoza za posutje platoja. Zanima jo, do kje je urejena zadeva z lastništvom in naj se že nekdo dogovori ali z občino ali z zadrugo.

– G. Anton Medved pove, da nam je občina Brežice preveč dolžna in ne moderniziran plato pred objektom pošte je sramota in krivda župana. Od Občine moramo iztržiti maksimum.

– G. Janko Kržan ne soglaša, da se plato gramozira. Pritožba, ki je bila vložena s strani Vinogradniško – vinarske zadruge glede lastništva je bila vložena izven roka. Sam je bil v arhivu v Celju in je iz dokumentacije jasno razvidno, da je bila zemlja od Sklada kmetijskih zemljišč in ne od zadruge.

– Ga. Mirica Rajterič pove, da bo zaradi neurejenega platoja pred lekarno v primeru obiska sanitarne inšpektorice lekarna Bizeljsko zaprta.

– G. Kelher pove, da je gospa Laznikova prepovedala , da se do rešitve nastale situacije karkoli na omenjeni parceli dogaja.

– Peter Gregl pove, da če ima SDS večino na občini in je predsednik SDS, ni logičen odgovor, da se stvari ne da rešit. In v kolikor dobimo samo dvanajstine in tista sredstva, ki nam jih je občina dolžna dati, potem tudi ni smiselno, da je predsednik nekdo, ki je iz SDS in ne more doseči nič več.

– G. Kelher pove, da bo v naslednjih dneh zadeve reševal z g. Laznikovo in o zadevi poročal na seji sveta.

– G. Peter Gregl posreduje v razpravo naslednje predloge:
– seje sveta naj bodo enkrat mesečno in naj bodo krajše,
– ponudbe za javna naročila naj bodo v zaprti kuverti in jih naj odpira svet,
– o porabi sredstev – plačilu računov se mesečno v pisni obliki seznani svet,
 zapisnik sveta se po potrditvi objavi na spletni strani,
– odlok o KS – tajniški status ni definiran, nimamo statuta KS.

– G.  Janko Kržan pove, da je sramota za občino, da imamo 15 let star pravilnik o KS. Tajnica s 01.02.2010 na osnovi občinskega statuta prehaja v občinsko upravo in ravno odlok je tisti, s katerim moramo izboriti delovno mesto tajnice na sedežu KS. Predlaga predsedniku, da se maksimalno potrudi glede odloka, saj bodo drugače potrebno zadeve drugače urediti. Župan, direktor in predsednik sveta se morajo zavedati, da ima KS Bizeljsko drugačen status v primerjavi z ostalimi KS in ta mora biti v odloku jasno določen. Glede sejnin g. Kržan pove, da to ni urejeno in šele z odlokom o KS bomo videli ali jih lahko izplačujemo ali ne. Glede števila sej pa g. Kržan meni, da je to opredeljeno v statutu občine v skladu z lokalno samoupravo – najmanj 4 letno, vendar tudi sam meni, da je prav, da so seje bolj pogosto.

– G. Kelher pove, da je bila na obisku zdravstvena inšpektorica glede pitne vode, ki nam je naložila popravek HACCA-pa in naložila nekaj nalog.

– Ga. Jožica Obradovič pove, da je veriga na pokopališču – spodnji vhod na neprimerni lokaciji in naj se uredi tako, da bo omogočeno obračanje vozil.

– G. Kelher pove, da bo g. Žičkar zadeve uredil po 1.11.2010.

– Ga. Jožica Obradovič predlaga, da se obvesti KOP Brežice , da zamenja obstoječe, po zunanjem izgledu dotrajane kontejnerje pri pošti za primernejše.

– G. Janko Kržan predlaga, da naj bo naslednja seja v mesecu novembru – prva polovica meseca.

– G. Andrej Pavlin izpostavi problem rekreacije v zimskem času v šolski telovadnici. Telovadnice si nihče ne more svojiti. Predlaga, da se sklene s šolo dogovor o uporabi in se le ta uporablja v rekreativne namene, da naša mladina ne bi hodila na rekreacijo v sosednje kraje.

– G. Kelher pove, da se bo z ravnateljico pogovoril in, da se bo zadeva uredila.

– Ga. Mirica predlaga, da se očisti odtok vode na spodnji strani pokopališča.

Seja končana ob 19.10 uri.

Zapisala: Silva Šekoranja
Predsednik sveta KS: Franc Kelher