Cerkev Sv. Lovrenca Bizeljsko

Cerkev Sv. Lovrenca Bizeljsko

Župnija Bizeljsko na vzhodu sega do reke Sotle, na jugu in zahodu jo omejuje potok Dramlja, na severu pa grebeni Orlice. Z izjemo ozkega ravninskega pasu ob reku Sotli ter potokih Sušica in Dramlja prevladuje peščena in lapornata gričevnata pokrajina porasla z vinogradi. Ta se proti severu postopoma dviga v apnenčasto in dolomitno gozdnato Orliško hribovje z najvišjimi vrhovi čez 600 m n.v.

Ugodni klimatski, reliefni in pedološki dejavniki so omogočili, da so se ljudje tod že zgodaj začeli ukvarjati z vinogradništvom, ki je prevladujoča gospodarska panoga. Poselitev na ravninskem svetu je osredotočena v gručastih vaseh, v gričevju prevladujejo razložena naselja po slemenih, v Orliškem hribovju pa samotne kmetije na prisojah. Bizeljsko je tudi dobro prometno dostopno, saj ga v smeri sever-jug prečka regionalna cesta, ki povezuje Maribor in Brežice.

Župnijska cerkev sv. Lovrenca stoji na osamelcu imenovanem Hribček (201 m n.v.) nad središčno vasjo Bizeljsko. Po okoliških gričih je posejanih še pet podružničnih cerkva. Ob poteh stojijo tudi številni križi in kapelice, ki zaznamujejo romarske poti proti bližnjim Svetim goram. Župnija meri dobrih 30 km² in šteje okoli 1700 duš.

Današnja župnijska cerkev je bila prvotno podružnica prafare sv. Mihaela v Pilštanju in od leta 1394 župnije Svetega Petra pod Svetimi gorami. Leta 1254 in ponovno 1364 je bila inkorporirana gornjegrajskemu samostanu.
Leta 1461 pa je bila podrejena novoustanovljeni ljubljanski škofiji. Šele 1787 je pripadla lavantinski škofiji. Kot vikariat se omenja že v 13. stol. Leta 1564 je bila ustanovljena posebna lokalija. Ta pa je bila 1787 povzdignjena v samostojno župnijo, ki se je imenovala »fara sv. Lovrenca v Krajini«.

Danes župnija Bizeljsko upravno pripada dekaniji Videm ob Savi in z njo mariborski škofiji.

Vzporedno z župnijsko organizacijo je na Bizeljskem nastala tudi mreža petih podružničnih cerkva.

Cerkev Sv. Vida
Cerkev Sv. Duha
Cerkev Sv. Andreja
Cerkev Sv. Antona
Cerkev Sv. Marije Magdalene

Vir: Župnijski urad Bizeljsko