Srednjeveški viri cerkve sv. Lovrenca na Bizeljskem ne omenjajo, vendar je tedaj na tem mestu gotovo stala cerkev. Na to nas opozarja del zvonika  (verjetno iz 15. stol.), ki ima v pritličnem delu gotski križnorebrasti obok.
Prvotna majhna cerkev z lesenim oltarjem se prvič omenja šele 1545 v vizitacijskem zapisu. Sedanjo cerkveno zgradbo je dal leta 1725 zgraditi tedanji ljubljanski škof Sigismund pl. Schrattenbach.
Leta 1737, ko je na Bizeljskem  vikarjeval Tomaž Kapler, je bila cerkev posvečena. Leta 1818 je bil verjetno povišan zvonik in prizidana oz. predelana zakristija. Na Bizeljskem je od 1825-27 kot kaplan služboval A. M. Slomšek. V letih 1851 in 1852 so vso cerkev prenovili. Cerkev je bila prenovljena še leta 1936 in nazadnje 2002-2005.

Cerkveno stavbo sestavlja zvonik, pravokotna ladja z banjastim obokom in dvema kvadratnima stranskima kapelama. Prezbiterij je tristrano sklenjen in banjasto obokan. Nadstropna zakristija je bila naknadno prizidana. Stene baročne ladje so členjene z močnimi pilastri (nosilci obokov).

Od baročne opreme se je v cerkvi ohranil oltar Janeza Nepomuka v južni stranski kapeli, baročna prižnica iz leta 1854 in kropilnika pod zvonikom. Severna stranska kapela je posvečena Mariji.
Oltarna slika sv. Lovrenca izvira iz leta 1854. Cerkev je 1936 poslikal slikar Fras iz Slivne pri Mariboru.
Freske so bile leta 2003 restavrirane. Orgle izvirajo iz leta 1800 od neznanega orglarja, prav tako prenovljene leta 2003.

Slike križevega pota je cerkvi daroval tedanji kaplan, sedaj blaženi A. M. Slomšek. Od leta 2003 zvonita v zvoniku tudi dva nova zvonova.

Vir: Župnijski urad Bizeljsko.