KRAJEVNA SKUPNOST
B I Z E L J S K O
Kumrovška cesta 5
8259 BIZELJSKO

Datum: 18.02.2011

VSEM ČLANOM SVETA KS BIZELJSKO

ZADEVA: Sklic 3. redne seje sveta KS Bizeljsko 

Sklicujem 3. redno sejo sveta KS Bizeljsko, ki bo v torek, 01. marca 2011 ob 18.00 uri v razstavnem prostoru KS Bizeljsko – sejna soba, Kumrovška cesta 5, Bizeljsko.

DNEVNI RED:
1. Pozdrav prisotnim, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Izvajanje pogrebov na pokopališču Bizeljsko.
3. Potrditev zapisnikov 2. redne in 1. izredne seje sveta KS /zapisnika v prilogi/.
4. Poročilo predsednice finančne komisije /zapisnik v prilogi/, obravnava in potrditev zaključnega računa za leto 2010 /zaključni račun v prilogi/.
5. Poročilo o zimski službi /poročilo v prilogi/.
6. Poročilo o  plačanih računih /poročila v prilogi/.
7. Poročilo predsednika o aktivnosti med sejama.

8. Razno.
Pričakujemo vašo zanesljivo udeležbo.

S spoštovanjem!

Predsednik sveta KS:
Franc Kelher

VABLJENI
– člani sveta KS
– g. Vlado Leskovar– župnik
– g. Janez Kostanjšek
– občinski svetnik
– ga. Martina Nemec – preds. finančne komisije
– ga. Marica Jazbec – član finančne komisije
– ga. Jožica Hriberšek – član finančne komisije
– ga. Jelka Plevel – fin. knj.