V centru Bizeljskega se je oktobra 2015 začela dolgo pričakovana ureditev Vinarske ceste, na prvi etapi približno 60 m od regionalne ceste.  Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve Občine Brežice je takrat pojasnil: »Na Vinarski cesti se bo obstoječi potok v dolžini 60m zaprl v škatlasti prepust z navezavo v Bizeljski potok, izvedla se bo razširitev obstoječe lokalne ceste in javne poti proti šoli. V območju križišča z državno cesto se uredi pločnik, javna razsvetljava s postavitvijo biča na prehodu za pešce ter se prestavijo TK vodi.« Gre za zagotavljanja večje prometne varnosti v območju križišča državne ceste pri osnovni šoli z razširitvijo obstoječih priključkov ter urejanje odvodnjavanja na Vinarski z umestitvijo pločnika. Projektna dokumentacijo je bila izdelala že v letu 2013, a so potekle veljavnosti soglasij, zato so se dela pričela šele oktobra lani. Za izvedbo del je bil izbran v postopku javnega naročanja kot najugodnejši ponudnik podjetje GAAL gradnje d.o.o. iz Podčetrtka, s katerim je bila podpisana pogodba za izvedbo del v višini skoraj 190.000 evrov. Dela so zaključena, pogodbeni rok za zaključitev del je 30. 6. 2016.

Projekt poteka fazno zaradi omejenih proračunskih sredstev. V proračunu Občine Brežice so v letu 2016 zagotovljena sredstev za projekt Modernizacije Vinarske ceste v višini 350.000 evrov. Sredi tega meseca je Občina Brežice objavila javno naročilo za izbor izvajalca del na obnovi lokalne ceste Nimnik – Janeževa gorca. Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da je predmet javnega naročila obnova dela lokalne ceste LC 024371 Nimnik – Janeževa gorca, in sicer od hišne številke Vinarska cesta 2 do odcepa za Nimnik – hišna številka Vinarska cesta  52.

Cesta se uredi z razširitvijo tako, da bo zagotovljeno normalno odvijanje prometa z ureditvijo odvodnjavanja v obstoječi vodotok, ki se očisti ter uredi in na določenih mestih tlakuje. Vzdolž ceste od hišne številke Vinarska pot 2 do Vinarske ceste 11 v dolžini 150 m se ob levi strani vozišča zgradi pločnik za pešce z javno razsvetljavo.

V načrtu razvojnih programov Občine Brežice so v nadaljnjih letih predvidena tudi sredstva za obnovo lokalne ceste proti Janeževi Gorci.

S. Vahtarić