Spoštovani starši!

Občina Brežice in Vrtec pri OŠ Bizeljsko obveščata vse zainteresirane starše o zbiranju vlog za vpis v programe vrtcev za šolsko leto 2018/2019:

• dnevni program: v trajanju od 6 do 9 ur dnevno,
• krajši program: za otroke starejše od 3 let, v trajanju 570 ur: 3 ure na dan, med 9. in 12. uro, v dneh šolskega koledarja (program bo izveden, če bo vpisanih najmanj 17 otrok) in
• poldnevni program:, v trajanju 4 ure na dan, vse delovne dni v letu, med 9. in 13. uro (program bo izveden, če bo vpisanih najmanj 17 otrok).

Prijave za vpis bo Vrtec pri OŠ Bizeljsko zbiral v času

od 19. marca do 23. marca 2018,
od 8. do 15. 45 v tajništvu šole.

Vabimo Vas, da izpolnjeno Vlogo na obrazcu, ki ga dobite v vrtcu, v OŠ Bizeljsko ali na spletni strani vrtca oziroma šole, osebno prinesete ali pošljete po pošti.
V vrtcu bomo sprejemali vloge za vključitev otrok v šolskem letu 2018/2019, s pričetkom od 1. 9. 2018. K oddaji vloge vabimo tudi starše otrok, ki bodo pogoje za vključitev izpolnili šele med šolskim letom.

Vrtec lahko sprejme otroke, ki izpolnjujejo pogoje za vpis: starost najmanj enajst mesecev in prenehanje pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela (20. člen Zakona o vrtcih, Ur.l. RS, št. 12/1996, 44/2000, 78/2003, 113/2003-UPB1, 72/2005, 100/2005-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2012-ZUJF) (v nadaljevanju: zakon).

Na podlagi števila prejetih prijav za vpis, izpolnjevanja pogojev za vpis ter kapacitet posameznih vrtcev bo pripravljena organizacija dela vrtcev za šolsko leto 2018/2019.
• V oddelke bodo razporejeni otroci, ki bodo 1. 9. 2018 izpolnjevali pogoje za vključitev.
Pred začetkom šolskega leta boste povabljeni k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši, ki jo morate podpisano vrniti v 15 dneh od vročitve poziva. S podpisom pogodbe se šteje, da je otrok z datumom, ki je napisan na pogodbi, vključen v vrtec (20. člen zakona). V primeru, da v roku podpisane pogodbe ne vrnete v vrtec, se šteje, da ste vlogo umaknili.

• Vloge za otroke, ki do začetka šolskega leta ne bodo izpolnjevali pogojev za vključitev, bo vrtec evidentiral.
V kolikor bo vrtec razpolagal s prostimi mesti med šolskim letom, bo za evidentirane vloge ob pogoju, da otrok izpolnjuje vse pogoje za vključitev, staršem posredoval povabilo k sklenitvi pogodbe v mesecu pred želenim datumom vključitve otroka v vrtec.
• Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kakor je prostih mest, bo o sprejemu odločala komisija za sprejem otrok.

Metka Kržan, ravnateljica

OSNOVNA ŠOLA BIZELJSKO
Vrtec pri OŠ Bizeljsko
Bizeljska cesta 78
Telefon: 45 20 335, faks : 45 20 330
E-pošta: os-bizeljsko@guest.arnes.si

Vpis v vrtec Bizeljsko 2018