EUSTORY je mednarodno zgodovinsko tekmovanje za države Evropske unije, namenjeno srednješolskim raziskovalkam in raziskovalcem novejše zgodovine. V letošnjem šolskem letu je bil pogoj za sodelovanje izdelava zgodovinske raziskovalne naloge na temo SKUPNO.

Na Gimnaziji Brežice sta se tekmovanja pod mentorstvom profesorice zgodovine Nataše Šekoranja Špiler udeležili Bizeljanki, dijakinji 1. letnika,  Tjaša Antolovič in Ema Agnič.

Napisali  sta raziskovalno nalogo z naslovom:  Ali zadružni dom Bizeljsko izgublja svojo moč povezovanja krajanov?

Raziskovalna naloga Tjaše in Eme je bila (poleg raziskovalne naloge še dveh dijakinj, prav tako z Gimnazije Brežice) med vsemi raziskovalnimi nalogami v Sloveniji ocenjena kot najboljša.

Dekleti se bosta za nagrado septembra ali oktobra 2016 lahko udeležili mednarodnega History Campusa v Srednji Evropi (na več lokacijah – Budimpešta, Praga, Gdansk) ali v Gruziji.

Kot predmet raziskovanja v nalogi sta izbrali Zadružni dom, saj se krajani Bizeljskega zavedajo njegovega pomena ter vrednosti za družabno in kulturno življenje v kraju samem in na širšem območju. V raziskovalni nalogi sta poskušali primerjati pomen Zadružnega doma za različna društva in organizacije (PGD Bizeljsko, Turistično društvo, Kmetijsko-vinogradniško zadrugo ipd.) od izgradnje do danes. Za boljše razumevanje povezanosti krajanov sta iskali primarni namen in razlog za ustanovitev ustanove. Raziskovali in primerjali sta aktivnosti, ki so se odvijale v omenjenem objektu ter ovrednotili pomen za kraj med leti 1946 in 2015. Iskali sta tudi ključne dejavnike, ki vplivajo (oziroma so vplivali) na delovanje Zadružnega doma.

Dokazati sta želeli, da je Zadružni dom Bizeljsko imel včasih večjo vlogo pri povezovanju in združevanju krajanov ter okoliških ljudi.

Na podlagi zastavljenih hipotez in predvidevanj sta postavili glavno raziskovalno vprašanje, t. j. »Ali Zadružni dom Bizeljsko izgublja svojo moč povezovanja krajanov?« Glavno raziskovalno vprašanje sta  dokazali s pomočjo delovnih hipotez, ki jih skozi raziskovalno nalogo potrdili oz. ovrgli:

  • Pred letom 1960 so krajani preživljali več časa v Zadružnem domu v primerjavi z l. 2015.
  • Pred letom 1960 je bilo v njem več prireditev kot po njem.
  • V letu 2015 se je manj kot tretjina vseh vsakoletnih prireditev odvila v Zadružnem domu.
  • V letih po času izgradnje je imel Zadružni dom večji pomen pri mladih.
  • Neurejeno lastništvo negativno vpliva na delovanje Zadružnega doma.

Ko sta  potrdili  zgoraj navedene hipoteze in dokazali, da Zadružni dom propada in izgublja svojo moč povezovanja krajanov, sta potrditi še spodaj navedeno hipotezo:

  • Propad Zadružnega doma je negativno vplival na krajane, njihovo družabno življenje ter samo povezanost ljudi.

Celoletno delo je zahtevalo iskanje in preučevanje najrazličnejših zgodovinskih virov. V empiričnem delu  sta na postavljeno raziskovalno vprašanje  poskušali odgovoriti s pomočjo različnih tehnik dokazovanja. Preučevali sta pisne vire, dobljene iz zbornikov, pravnih aktov, fotografij in publikacij, ki sta jih  pridobili v različnih slovenskih arhivih. Na ta način sta  prišli do verodostojnih dokumentov, s pomočjo katerih je lažje razumeli razvoj samega kraja in Zadružnega doma. Opravili sta intervjuje z različnimi osebami, povezanimi z Zadružnim domom, njegovim lastništvom, upravljanjem in vodenjem ter tako izvedeli informacije o dogajanju neposredno. Skozi pretres ustnih virov  sta pridobivali tudi morebitne podatke, ki niso bili nikoli zapisani iz takšnih ali drugačnih razlogov. Izvedli sta  anketo med različnimi starostnimi skupinami in tako preverili pomembnost Zadružnega doma pri različnih generacijah. Anketo sta grafično evalvirali. Obrnili sta se tudi na Občino Brežice, pod katero spada Krajevna skupnost Bizeljsko, in poskušali pridobiti evidenco prireditev v celotnem kraju Bizeljsko od leta 1946 do konca leta 2015. S pomočjo teh podatkov sta poskušali primerjati število izvedenih prireditev v kraju na splošno in v Zadružnem domu posebej. Dognanja in sklepe sta na koncu evalvirali in nazorno predstavili  še s pomočjo SWOT-analize.

Na Bizeljskem smo na sintezno delo dijakinj zelo ponosni in jima ob izjemnem uspehu čestitamo.