Ti pogoji opisujejo, določajo in urejajo pogoje uporabe portala Bizeljsko.si in strani znotraj portala, ki so v lasti Društva Ljubiteljev Bizeljčana. Z uporabo strani portala se strinjate s pogoji uporabe. Če se s pogoji ne strinjate, uporabo strani odsvetujemo. Društvo Ljubiteljev Bizeljčana si pridržuje pravico do spremembe kateregakoli dela portala in izbrisa kateregakoli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila. Dovoljeno je, da v primeru citiranja vsebin s portala Bizeljsko.si na strani drugega portala naredite povezavo na spletni portal www.bizeljsko.si. Povezave ni dovoljeno narediti na
straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Na zahtevo Društva Ljubiteljev Bizeljčana je lastnik in/ali upravljavec strani, na katerih je povezava, to dolžan odstraniti.
Razen v zgoraj navedenem primeru je na drugih spletnih mestih in/ali v drugih medijih brez dovoljenja Društva Ljubiteljev Bizeljčana prepovedano objavljati, reproducirati, distribuirati ali kako drugače uporabljati logotip in/ali vsebine portala Bizeljsko.si.

Pri uporabi portala Bizeljsko.si je prepovedano:
1. vsakršna diskriminacija na osnovi rasne, narodnostne, verske ali politične pripadnosti in spolne naravnanosti;
2. izvajanje aktivnosti na portalu, ki so v nasprotju z zakoni in drugimi predpisi;
3. uporaba storitve portala za pošiljanje nezaželenih (neprimernih, reklamnih ipd.)
sporočil;
4. kakršnokoli nadlegovanje tretjih oseb prek uporabe naših storitev;
5. objava reklamnih sporočil v komentarjih novic.

Avtorske pravice
Vsebine, objavljene na straneh portala Bizeljsko.si, je dovoljeno pregledovati. Če ni to izrecno predhodno pisno dovoljeno s strani Društva Ljubiteljev Bizeljčana, se vsebin ne sme reproducirati, spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati in razširjati niti v komercialne niti v nekomercialne namene. V primeru kakršnekoli dovoljene uporabe vsebin teh strani se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila.
Znamke, ki se pojavljajo na straneh portala Bizeljsko.si, so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je naročnik, ki oglašuje svojo dejavnost na portalu Bizeljsko.si. Kakršnakoli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

Vsebine uporabnikov/uredništva:
S posredovanjem vsebine na portal uporabnik izrecno dovoli javno objavo te vsebine (dela) v okviru portala, in sicer na način in pod pogoji teh pogojev, pri čemer s posredovanjem vsebin brezplačno, neizključno in do preklica prenese na Društvo Ljubiteljev Bizeljčana materialne avtorske pravice, in sicer:
– vse pravice uporabe dela v telesni obliki, zlasti pravico reproduciranja;
– vse pravice uporabe dela v netelesni obliki (objava v javnosti), zlasti pravico javnega izvajanja, pravico javnega prenašanja, pravico javnega predvajanja s fonogrami in videogrami, pravico javnega prikazovanja, pravico radiodifuznega oddajanja, pravico radiodifuzne retransmisije, pravico sekundarnega radiodifuznega oddajanja in pravico dajanja na voljo javnosti;
– vse pravice uporabe dela v spremenjeni obliki, kar obsega zlasti pravico predelave
in pravico avdiovizualne priredbe;
– vse pravice uporabe primerkov avtorskega dela, to je pravico distribuiranja in pravico dajanja v najem.
Vse to za namen objavljanja vsebin v sklopu portala.
Uporabnik ne bo zahteval nikakršnih povračil v zvezi z objavo posredovanih vsebin.
Uporabnik, ki bo posredoval vsebine, je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročil Društvu Ljubiteljev Bizeljčana ali tretjim osebam s posredovanjem vsebin in uporabo storitev portala.
Društvo Ljubiteljev Bizeljčana v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za objavljene vsebine v okviru storitev portala.
Uporabnik, ki bo vsebine objavil ali posredoval vsebine v objavo, je v celoti odgovoren za objavljene ali posredovane vsebine, in sicer tako za njihovo vsebino kot kakovost.
Uporabnik ne bo v nobenem primeru posredoval v objavo vsebin, v ali na katerih se bodo nahajale tretje osebe, ki ne bodo soglašale z javno objavo teh vsebin, prav tako pa ne bo posredoval vsebin, ki bodo vsebovale kakršnekoli druge podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi katerih bi bile lahko prizadete katerekoli pravice tretjih oseb, niti ne bo vsebin posredoval na način, ki bi lahko povzročil kakršnokoli škodo ali bi bil v nasprotju z
veljavno zakonodajo in predpisi.
Uporabnik tudi izrecno zagotavlja, da je nosilec vseh avtorskih in sorodnih pravic ali drugih pravic na in v zvezi s posredovanim vsebinami.
Uporabnik se izrecno zavezuje, da bo vse vsebine posredoval ob spoštovanju zakonskih določb.

Spletna kamera
Spletna kamera se nahaja na naslovu Župnijska cerkev sv. Lovrenca, Hribček 7, 8259 Bizeljsko in je namenjena izključno panoramskemu pogledu na center kraja in okoliške hribe, v smislu turistične privlačnosti kraja Bizeljsko.
Spletna kamera prikazuje sliko v obliki posnetkov(.jpeg), ki se osvežujejo vsakih 15 sekund. Posnetki se brišejo vedno sproti in takrat, ko se na povezavo kamere priklopi nov uporabnik. 
Panoramski ogled kraja upošteva določbe ZVOP-1, saj iz posnetkov niso razvidni obrazi posameznikov, kakor tudi ne identifikacija lastništva osebnih vozil.
Upravljalec spletne kamere s temi pogoji nesporno seznanja vsakega uporabnika o lokaciji in namebnosti spletne kamere. Uporabnik se s pogoji strinja vedoč, da se nahajajo na območju videonadzora, ki ne krši pogojev in določb ZVOP-1.

E-mesečnik
E-mesečnik je elektronska izdaja novic portala www.bizeljsko.si. Pošilja se enkrat mesečno na elektronske naslove uporabnikov, ki so se prijavili v sistem prejemanja e-mesečnika na portalu www.bizeljsko.si. Portal www.bizeljsko.si je zavezan k varovanju podatkov in izvajanju trženja v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah (UPB-1) in Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu. E-mesečnik je uporabniku prijazna oblika komuniciranja in predstavitev delovanja portala www.bizeljsko.si. Sistem prejemanja tovrstnih sporočil omogoča takojšnjo odjavo na željo uporabnika.

Pridržki
Društvo Ljubiteljev Bizeljčana se bo po najboljših močeh trudil na straneh portala Bizeljsko.si zagotavljati najtočnejše in najnovejše podatke, vendar uporabnike strani portala Bizeljsko.si opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za
njihovo točnost in celovitost strani.
Društvo Ljubiteljev Bizeljčana ne odgovarja za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, prav tako tudi ne za morebitno nedelovanje ponudnikov dostopa do interneta. Ker na straneh portala Bizeljsko.si obstajajo določene povezave na druge strani, ki niso v nikakršni povezavi s portalom in nad katerimi Društvo Ljubiteljev Bizeljčana nima nadzora, Društvo Ljubiteljev Bizeljčana ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin katerekoli strani, za katero ponuja povezavo ali referenco, in ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh straneh.
Društvo Ljubiteljev Bizeljčana lahko te pogoje uporabe portala Bizeljsko.si spremeni brez predhodnega obvestila. Z vstopom na spletni portal potrjujete, da se z morebitnimi spremembami in dopolnitvami strinjate.
Društvo Ljubiteljev Bizeljčana si pridržuje pravico, da v primeru kršenja teh splošnih pogojev uporabi vsa razpoložljiva pravna sredstva in pravice, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega portala z določenega spletnega naslova.
Društvo Ljubiteljev Bizeljčana pridržuje pravico do shranjevanja informacij na uporabnikovem računalniku v obliki “piškotka” (“cookie”) ali podobne datoteke, katere namen je prilagoditi spletni portal željam uporabnikov.
Naslovi v splošnih pogojih so vstavljeni izključno zaradi preglednosti teh splošnih pogojev in nimajo vpliva na vsebino in tolmačenje posameznih določil ali splošnih pogojev kot
celote.
Uporabniki soglašajo, da za uporabo tega spletnega portala in za tolmačenje teh splošnih pogojev velja pravo Republike Slovenije. Za vse morebitne spore, nastale z uporabo tega spletnega portala, ali ki bi bili z uporabo tega spletnega portala kakorkoli povezani, je pristojno sodišče v Ljubljani ob uporabi prava Republike Slovenije.

Društvo Ljubiteljev Bizeljčana