Osnovna šola Bizeljsko v varnem, podeželskem okolju sledi svoji viziji: vzgajati odgovorne, vedoželjne, ustvarjalne in uspešne učence. V zadnjem času opažamo povečano število učencev s slabšo slušno in vidno pozornostjo, gibalnim nemirom in slabšo koncentracijo pri pouku.

  Mnenja strokovnjakov s področja senzorne integracije so nas prepričala, da organiziranje senzornih informacij, ki jih otroci dobijo preko čutil, pomagajo pri lažjem izvajanju vsakodnevnih šolskih dejavnosti.

  V letošnjem šolskem letu smo uredili prostor za tovrstne aktivnosti – senzorno sobo in pridobili nekaj osnovnih znanj s tega področja.  Oprema senzorne sobe omogoča spodbujanje predvsem vidnih in slušnih dražljajev. V njej je vodni stolp, optična vlakna, projektor z animacijo, naprava za predvajanje glasbe  in pripomočki za razvoj taktilnosti. Prostor daje možnost za individualno delo kot tudi delo z razredi. Ob razvijanju čutil pa omogoča sproščanje in notranje umirjanje.
  Načrtujemo tudi učilnico v naravi, ki je fazi nastajanja.  Učilnica na prostem je sicer že pogosta pridobitev mnogih osnovnih šol, vendar jo  želimo nadgraditi tako, da bi z učenjem zunaj šolske stavbe omogočala tako tesnejšo povezavo z okoljem pri posameznih učnih urah kot tudi povezavo med različnimi predmetnimi področji, ki bi omogočali intenzivnejši razvoj s poudarkom na senzornem področju.

  Prostor za tovrstne aktivnosti  danes uporabljajo predvsem  šole za otroke s posebnimi potrebami in vrtci.  Na naši šoli pa želimo z dodatnimi aktivnostmi na področju senzorike in tudi  senzomotorike vključiti celotno šolsko populacijo, in sicer  s poudarkom na prvem triletju in pri učencih s specifičnimi učnimi težavami.  V slovenskih rednih osnovnih šolah je senzorna soba zgolj redkost, medtem ko ponekod v tujini postaja pogosta praksa.
  V prihodnosti načrtujemo izobraževanje učiteljev na tem področju, prav tako pa smo in še bomo naše izkušnje in znanje delili z drugimi zavodi.

Saša Dernač in Tadea Vahčič