3. člen (drugi pogoji sodelovanja)

Drugi pogoji, ki jih mora za sodelovanje izpolnjevati sodelujoči:
-ne sme biti član društva vinogradnikov Bizeljsko, oz. Društev, ki sodejujejo na prireditvi Martinovanje na Bizeljskem 2015 kot partnerji,
-ne sme biti ožji družinski član oseb iz prejšnje alinee,
-ne sme sodelovati pri pripravi ali izvedbi nagradne igre.

 

                                         4. člen (način sodelovanja)

Sodelujoči, ki izpolnjuje pogoje iz tretjega člena, za sodelovanje v nagradni igri, ki traja od 15.10.2015 do 26.10.2015, mora izpolniti nagradni kupon, ki ga nudi organozator, na prireditvah v času trajanja nagradne igre, katerega nato odda v posebej namenjene škatle na prej omenjenih prireditvah, ki jih zagotovi organizator. 

Nagradno vprašanje: Katero vino bo v ponudbi na Martinovem tednu na Bizeljskem 2015?

Možni odgovori:         a, Janževec,
                                     b, Bizeljčan PTP,

                                     c, Cviček

Sodelujoči obkroži pravilni odgovor na nagradnem kuponu, ter izpolni ostale podatke o sodelujočem (ime, priimek, naslov, e-mail)

                                         5. člen (žrebanje)

Žrebanje bo potekalo 26.10.2015 po 19.00 uri, na sedežu organizatorja. Žrebanje bo izvedeno ročno, tako da bo organizator iz zbirne škatle, v kateri bodo zbrani vsi kuponi sodelujočih v nagradni igri, izžrebal 10 nagrajencev, med katere se bo razdelilo 10 nagrad. 
Za izvedbo žrebanja se sestavi tričlanska komisija iz članov društva vinogradnikov Bizeljsko. Žrebanje izvede aktualna vinska kraljica Bizeljskega. V primeru da Vinska kraljica ne more sodelovati pri žrebanju, organozator poskrbi za nadomestno osebo, ki opravi žrebanje namesto nje.

                                         6. člen (objava in obveščanje izžrebancev)

Izžrebanci bodo o žrebu obveščeni preko e-maila oziroma na domači naslov po navadni pošti.

                                         7. člen (prevzem in prenos nagrade)

Prireditelj bo nagrade izročil na svojem sedežu, v času Martinovega tedna na Bizeljskem 2015. Izžrebanec mora potrditev sprejema nagrade oziroma odstop od prevzema obvestiti organizatorja po e-mailu najkasneje do 30.10.2015, sicer organizator šteje nagrado za nepodeljeno in žrebanje za nepodeljeno nagrado ponovi. 
Organizator ima pravico zahtevati, da izžrebanec pred prevzemom nagrade, izkaže svojo istovetnost z veljavnim osebnim dokumentom. Nagrada se ne podeli, če izžrebanec: pisno izrazi voljo, da se nagradi odpoveduje do datuma navedenega v prejšnjem odstavku. Nagrade ni mogoče pri prireditelju unovčiti ali zamenjati za drugo nagrado.

                                         8. člen (nagrade)

Med 10 izžrebancev organizator izžreba naslednje nagrade:

1x 2 nočitvi za dve osebi – Vina Graben v času Martinovega tedna na Bizeljskem 2015,
1 x degustacija za 5 oseb – Vinotoč Sagmeister v času Martinovega tedna na Bizeljskem 2015,
1 x degustacija za 5 oseb – turistična kmetija Pinterič v času Martinovega tedna na Bizeljskem 2015,

1 x karton buteljčnih vin – Vinarstvo Mihelin,
3 x pogostitev za dve osebi na Martinovanju na Bizeljskem 2015,
3 x društvena majica z logotipom društva vinogradnikov Bizeljsko

                                         9. člen (kršitev pravil)

V kolikor se pred žrebanjem izkaže, da določena oseba skuša doseči ali doseže sodelovanje v nagradni igri ali podelitev nagrade s kršitvijo teh pravil ali zakonodaje, ji prireditelj lahko prepreči sodelovanje v nagradni igri.
V kolikor se kršitve iz prejšnjega odstavka tega člena izkažejo po izvedenem žrebanju, prireditelj kršitelju ni dolžan podeliti nagrade in se mu jo lahko tudi odvzame.
V kolikor je nagrada že podeljena in se izkaže, da je nagrajenec prišel do nagrade s kršitvami iz prvega ali drugega odstavka tega člena, sme prireditelj zahtevati takojšno vrnitev nagrade oz. njeno denarno protivrednost ter povrnitev nastale škode.

                                       10. člen (kategorije osebnih podatkov)

Sodelujoči s podpisom kupona poda izrecno osebno privolitev, da prireditelj kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, zbira in obdeluje osebne podatke in sicer naslednje kategorije osebnih podatkov podatke, ki se nanašajo na sodelujočega, med drugim: ime in priimek, naslov in e-mail.

                                       11. člen (osebni podatki, osebnostne pravice)

Sodelujoči s podpisom kupona poda izrecno osebno privolitev, da sme prireditelj obdelovati osebne podatke za namene:

   statističnih obdelav,
   izvedbe nagradne igre (identifikacija sodelujočih, kontaktiranje nagrajencev, objava nagrajencev na spletni strani, ipd.),
   izvajanje trženjskih raziskav,
   pošiljanja oglasnih sporočil,
   obveščanja o novostih v ponudbi,
   obveščanja o novostih v upravljavčevi ponudbi in poslovanju upravljavca ter njegovih poslovnih partnerjev,
   telefonskega in pisnega anketiranja,
   izgradnje baze podatkov za potrebe upravljanja odnosov s kupci,
   za namene neposrednega, segmentiranega in ciljnega trženja,
   poplačila in izterjave obveznosti sodelujočega do prireditelja,

Osebe iz prvega odstavka tega člena, z osebno privolitvijo hkrati soglašajo in pooblaščajo prireditelja kot upravljavca osebnih podatkov, da za zgoraj navedene namene, posreduje zbrane osebne podatke svojim pogodbenim partnerjem na ozemlju Republike Slovenije, s katerimi ima sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov in ki podatke obdelujejo v imenu prireditelja in za njegov račun. Prav tako se strinjajo, da se v primeru izžrebanja na internetu objavijo njihovo ime, priimek ter kraj prebivališča. Izžrebanci se strinjajo, da prireditelj z namenom zavarovanja svojih pravic in interesov glede podeljene nagrade (uveljavljanje odškodninskega zahtevka ipd.) obdeluje tudi podatke o njihovi davčni številki.

Prireditelj bo pridobljene osebne podatke hranil in varoval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 67/2007), zlasti pa jih bo ščitil pred nepooblaščenim razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam.

Prireditelj bo zbrane osebne podatke hranil do preklica dane osebne privolitve. Preklic se posreduje na elektronski naslov: bizeljski.vinogradniki@gmail.com. Smiselno enako velja tudi za podajo zahteve glede prekinitve neposrednega, segmentiranega in ciljnega trženja v smislu Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/2012), pri čemer bo možno to zahtevo podati tudi s klikom na povezavo, ki se nahaja v vsakem elektronskem sporočilu.

                                       12. člen (seznanjenost sodelujočega)

Sodelujoči s podpisom kupona potrjuje, da je seznanjen z vsemi relevantnimi pravicami kot so npr.: pravica do vpogleda, prepisa, kopiranja, popravkov, blokiranja in izbrisa njegovih osebnih podatkov, v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

                                       13. člen (omejitev prirediteljeve odgovornosti)

Prireditelj ne odgovarja za izvedbo nagradne igre, podelitev nagrad in škodo:

   če izvajanje nagradne igre prepovejo ali preprečijo državni organi ali nosilci javnih pooblastil,
   v drugih primerih višje sile, ki onemogočijo izvedbo te nagradne igre.

Prireditelj bo, o nastopu okoliščin iz predhodnega odstavka, obvestil sodelujoče v nagradni igri prek svojega internetnega portala.

                                        14. člen (bistveno spremenjene okoliščine)

V primeru bistveno spremenjenih okoliščin, zaradi katerih ni mogoče podeliti nagrad iz 8. člena, prireditelj nagrado iz tega člena lahko nadomesti z drugo, enakovredno nagrado. Sodelujoči v nagradni igri v primeru bistveno spremenjenih okoliščin po tem členu, ne morejo zahtevati podelitve prvotno določene nagrade ali odškodnine. V primeru drugih bistveno spremenjenih okoliščin tehnične, komercialne narave, ki niso zajete s prvim odstavkom tega člena, bo prireditelj ta pravila pravično spremenil, o tem obvestil vse sodelujoče prek svojega internetnega portala in po objavi izvedel oz. dokončal nagradno igro na osnovi novih pravil.

Bizeljsko, 15.10.2015 

                                                  

DRUŠTVO VINOGRADNIKOV BIZELJSKO

UPRAVNI ODBOR