POROČILO VSEM UPORABNIKOM, KI SE S SPITNO VODO OSKRBUJEJO IZ JAVNEGA SISTEMA BIZELJSKO ZA LETO 2015

Notranji nadzor nad kvaliteto pitne vode iz omrežja vodovoda Bizeljsko izvajajo strokovni delavci Nacionalnega laboratorija za zdravje okolje in hrano OE Celje v smislu odvzema vzorcev za mikrobiološke in fizikalno kemijske analize, skladno z letnim načrtom vzorčenja po sistemu kakovosti HACCP.

V letu 2015 je bilo na omrežju javnega sistema oskrbe s pitno vodo Bizeljsko odvzetih 13 vzorcev za mikrobiološke preiskave in 3 vzorci za fizikalno kemijske analize.

Odvzemna mesta so določena v tajništvu KS Bizeljsko na pipi umivalnika, na pipi v točilni mizi gostišča Šekoranja in omrežju pipe v točilni mizi gostišča Kocjan.

Kot upravljavci oskrbnega sistema Bizeljsko moramo zagotavljati vsem uporabnikom ustrezno pitno vodo in varno oskrbo, ki jo določa veljavni Pravilnik o pitni vodi /Ur. List. RS, št. 19/04 s spremembami/.

Mikrobiološki parametri – Redna preskušanja z mejnimi vrednostmi:

Parameter Mejna vred. parametra
MPN skupnih koliformnih bakterij v 100 ml 0
Escherichiae coli MPN v 100 ml 0
Število mikroorganizmov pri 220C v 72 urah v 1 ml
Število mikroorganizmov pri 370C v 48 urah v 1 ml 100
Dodatna preiskava na Clostridium perfringens 0

Iz odvzetih mikrobioloških vzorcev v letu 2015 je razvidno, da so v pitni vodi iz oskrbnega sistema Bizeljsko občasno minimalna odstopanja, v smislu prisotnosti manjše količine koliformnih bakterij, ki so indikatorski parametri in nimajo neposrednega negativnega vpliva na zdravje uporabnikov pitne vode.

Kot upravljavci smo vedno in takoj pristopili k sanaciji stanja in s preventivnimi ukrepi zagotovili nemoteno oskrbo s pitno vodo za vse uporabnike, kar so pokazale opravljene mikrobiološke analize odvzetih kontrolnih vzorcev. S kontrolnimi vzorci smo tudi dokazali uspešnost izvršenih ukrepov.

Fizikalno kemijski parametri – redna preskušanja z mejnimi vrednostmi:

Parameter Mejna vrednost parametra
Motnost Sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajnih sprememb
Barva Sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajnih sprememb
Okus Sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajnih sprememb
Vonj Sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajnih sprememb
pH 6,5 do 9,5
Oksidativnost 5,0 mg O2/l
Amonij 0,50 mg/l

Fizikalno kemijske preiskave pitne vode za leto 2015 iz omrežja vodovoda Bizeljsko ustrezajo zgoraj navedenim parametrom.

Distribucija vode v uporabo poteka brez predhodne priprave, kar pomeni, da vsi uporabniki uživate za pitje in pripravo hrane naravno pitno vodo. Občasno se preventivno izvaja dezinfekcija vode zaradi čiščenja objektov oskrbnega sistema.

Ocenjujemo, da je pitna voda iz javnega sistema Bizeljsko za leto 2015, tako mikrobiološko kot fizikalno kemijsko ustrezne kvalitete, kot to zahteva veljavni pravilnik o pitni vodi.

Rezultati laboratorijskih preiskav so vam na voljo v pisarni KS Bizeljsko in redno na oglasni deski KS Bizeljsko za vsak odvzet vzorec mesečno.

Vse uporabnike pitne vode, kot tudi javne objekte v primeru neskladnosti pitne vode ali ob izrednih razmerah obveščamo na sledeče načine:

  • Ob začetku novega leta se obveščajo vsi uporabniki pitne vode z rezultati notranjega nadzora za prejšnje leto
  • osebno
  • z obvestilom na oglasni deski KS Bizeljsko
  • lokalni radio Veseljak
  • 1 x letno – do 31. marca poročamo o rezultatih izvršenih analiz Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Kot upravljavci oskrbnega sistema Bizeljsko, se bomo tudi v bodoče trudili za nemoteno oskrbo vseh uporabnikov v smislu zagotavljanja zdravstveno ustrezne pitne vode in varne oskrbe.

Predsednik sveta KS Bizeljsko Franc Kelhar

Štev.:      KS 19/2016

Bizeljsko, 18.01.2016