prenaša ameriški škržatek na perzistenten način (po infestaciji celo življenjsko dobo) s trte na trto. Zlata trsna rumenica povzroča veliko gospodarsko škodo zlasti pri pridelavi grozdja. Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje zlate trsne rumenice (Uradni list RS, št. 73/09) poleg drugih ukrepov predpisuje tudi obvezno zatiranje ameriškega škržatka na razmejenih območjih (v žariščih in varnostnih območjih), kamor sodi tudi Bizeljsko območje, ter v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah po vsej Sloveniji ne glede na razmejeno območje.

Ličinka L1 (dolga v povp. 1 mm)

Zaradi povečane populacije ameriškega škržatka (Scaphoideus titanus Ball.) kot glavnega žuželčjega prenašalca FD je za leti 2011 in 2012 pripravljen posebni program spremljanja učinkovitosti zatiranja ameriškega škržatka na podlagi vladne uredbe. Služba za varstvo rastlin, na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, na Oddelku za varstvo rastlin, je v konec julija in v avgustu izvajala uradne fitosanitarne preglede na širšem Bizeljskem območju, kjer je s preventivnimi aktivnostmi, seznanjala vinogradnike s pretečo nevarnostjo (zlato trsno rumenico), pomenom samo-pregledovanja vinogradov in rumenih lepljivih plošč ter pravočasnega in pravilnega zatiranja ameriškega škržatka. Fitosanitarni pregledniki smo poskrbeli tudi za dvig znanja o varni, strokovno pravilni in učinkoviti izvedbi ukrepov zatiranja ameriškega škržatka.

Pripravila: dr. Magda Rak Cizej
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Vodja Oddelka za varstvo rastlin

Foto: Faze razvoja ameriškega škržatka (Foto: Rak Cizej M.)

Ličinka L2 (dolga v povp. 2 mm)

Ličinka L3 (dolga v povp. 3 mm)

Ličinka L4 (dolga v povp. 4 mm)

Ličinka L5 (dolga v povp. 5 mm)

Imago (dolg v povp. 5 mm)